Steiger - Najstarší Slovenský pivovar

STANOVY

 1. Základné ustanovenia
 2. Členstvo v klube
 3. Práva členov klubu
 4. Povinnosti členov klubu
 5. Orgány klubu
 6. Činnosť klubu
 7. Hospodárenie klubu
 8. Záverečné a zrušujúce ustanovenia

A.
Základné ustanovenia

 1. Názov a sídlo klubu: Klub zberateľov pivovarských suvenírov BYSTRIČAN, Farská 23, 976 63 Predajná.
 2. Klub je občianskym združením, ktoré združuje záujemcov o históriu pivovarníctva a zberateľov pivovarských suvenírov.
 3. Klub spolupracuje s domácimi a zahraničnými zberateľskými klubmi obdobného zamerania.
 4. Za klub sú oprávnení konať členovia Výboru klubu, a to predseda klubu, tajomník klubu, hospodár klubu.

B.
Členstvo v klube

 1. Členstvo v klube je dobrovoľné, vzniká zaplatením jednorázového vstupného poplatku a členského príspevku za príslušné obdobie, ktorých výška sa môže meniť na základe rozhodnutia Výročnej členskej schôdze.
 2. Zaplatenie jednorázového vstupného poplatku a členského príspevku sa nevzťahuje na osobu, ktorej bol pridelený štatút Čestný člen.
 3. Členom klubu sa môže stať každý zberateľ, ktorý súhlasí so stanovami klubu a má záujem podieľať sa na jeho činnosti.
 4. V prípade nového člena v priebehu prvého pol roka sa určuje členské 100% výšky ročného členského, v priebehu druhého polroka 50%.
 5. Členstvo v klube zaniká:
  - vlastným rozhodnutím, ktoré člen oznámi výboru osobne alebo písomne,
  - nezaplatením členského príspevku za nový kalendárny rok do termínu konania Výročnej členskej schôdze, o čom rozhodnú členovia klubu hlasovaním,
  - vylúčením pri zistení porušenia zberateľskej etiky a morálky po hlasovaní na najbližšej Členskej schôdzi, Výročnej členskej schôdzi alebo Mimoriadnej členskej schôdzi.

C.
Práva členov klubu

 1. Každý člen má právo voliť Výbor klubu.
  Každý člen má právo byť volený do Výboru klubu.
 2. Každý člen má právo vyjadrovať sa k činnosti klubu, podávať návrhy na zmeny v stanovách a vo Výbore klubu a na Členských schôdzach sa vyjadrovať k prejednávaným otázkam.
 3. Každý člen má právo navrhovať osobu na pridelenie štatútu Čestný člen.
 4. Každý člen má právo byť zvolený za delegáta klubu na celoštátnu poradu zástupcov klubov zberateľských suvenírov. Náklady znáša klub podľa rozhodnutia členskej schôdze.
 5. Každý člen má právo na primerané množstvo zberateľského materiálu pre svoju zbierku, ktoré klub získa alebo obdrží výmenou na burzách, z pivovarov alebo nákupom.
 6. Každý člen má právo na bezplatný vstup a bezplatnú účasť na akcie, usporiadané vlastným klubom.

D.
Povinnosti členov klubu

 1. Každý člen je povinný zaplatiť členský príspevok v stanovenej výške na každý kalendárny rok. Táto povinnosť sa nevzťahuje na osobu so štatútom Čestný člen.
 2. Každý člen je povinný zúčastniť sa Výročnej členskej schôdze. Svoju neúčasť je povinný ospravedlniť písomne, telefonicky alebo osobne.
 3. Každý člen je povinný zúčastňovať sa akcií, usporiadaných vlastným klubom a podieľať sa v rámci svojich možností na ich organizácii.
 4. Každý člen je povinný dôstojne reprezentovať svoj klub na podujatiach iných klubov, dodržiavať zberateľskú etiku, upozorňovať organizátorov podujatí na porušovanie disciplíny a zberateľskej etiky.
 5. Každý člen je povinný podriadiť sa rozhodnutiam a pokynom orgánov klubu.
 6. Každý člen je povinný prednostne ponúknuť svoje zbierky členom vlastného klubu v prípade ukončenia zberateľskej činnosti za dohodnutú úhradu.

E.
Orgány klubu

 1. Orgány klubu sú: Výročná členská schôdza, Členská schôdza, Výbor klubu, Mimoriadna členská schôdza.
 2. Výročná členská schôdza sa organizuje začiatkom kalendárneho roka. Schvaľuje činnosť Výboru klubu a správu o revízii hospodárenia klubu za uplynulý kalendárny rok.
 3. Výročná členská schôdza tajným hlasovaním volí Výbor klubu a revízora hospodárenia na dva roky, schvaľuje finančný rozpočet a plán činnosti na nový rok, výšku členských príspevkov.
 4. Výročná členská schôdza schvaľuje návrhy, zmeny a doplnky stanov.
 5. Členská schôdza sa koná raz mesačne podľa schváleného kalendára Členských schôdzí na Výročnej členskej schôdzi. V prípade zmeny budú členovia včas upozornení. Jej cieľom je riešenie organizačných otázok, výmena zberateľského materiálu, vzájomná pomoc medzi členmi klubu.
 6. Členská schôdza v odôvodnených prípadoch volí nových členov Výboru klubu.
 7. Členská schôdza schvaľuje osoby navrhované na štatút Čestný člen.
 8. Výbor klubu riadi a spravuje klubovú činnosť, koná v mene klubu, spolupracuje s výbormi iných klubov.
 9. Mimoriadnu členskú schôdzu zvoláva v odôvodnených alebo neodkladných prípadoch Výbor klubu.
 10. Všetky rozhodnutia sa prijímajú hlasovaním na Členskej schôdzi, Výročnej členskej schôdzi alebo Mimoriadnej členskej schôdzi. Prítomných musí byť viac ako 50% členov klubu, rozhodujúci je hlas nadpolovičnej väčšiny prítomných členov klubu. Výbor klubu môže rozhodovať o organizačných veciach a o použití finančných prostriedkov do 500,-Sk.

F.
Činnosť klubu

 1. Klub eviduje minimálne jedenkrát do roka sčítanie zbierok členov klubu a cieľom podchytiť čo najviac zberateľov k porovnávaniu a sledovaniu veľkosti zbierok. Klub nie je oprávnený bez súhlasu člena klubu poskytnúť získané informácie tretej osobe.
 2. Klub môže odkupovať, alebo inak získavať rôzny zberateľský materiál, ktorý prednostne ponúkne za výhodnú finančnú úhradu svojim členom, zbytok ponúkne iným zberateľom alebo klubom.
 3. Klub zabezpečuje odber slovenských ale aj zahraničných zberateľských publikácií pre svojich členov na základe ich záujmu.
 4. Klub organizuje v rámci možností spoločné návštevy zberateľských podujatí. Podľa finančnej situácie môže preplatiť cestovné alebo PHM pri spoločnej doprave autom. V prípade väčšieho záujmu môže zabezpečiť mikrobus.

G.
Hospodárenie klubu

 1. Za hospodárenie s finančnými prostriedkami klubu je zodpovedný Výbor klubu, priamu zodpovednosť má hospodár klubu.
 2. Náklady na činnosť klubu sa hradia z členských príspevkov, z príjmov z usporiadaných podujatí, z brigádnickej činnosti, zo sponzorských darov, z predaja zberateľských materiálov.
 3. Návrh ročného rozpočtu (príjmy, výdavky) predkladá Výbor klubu Výročnej členskej schôdzi. Schvaľuje sa verejným hlasovaním.
 4. Všetci členovia klubu musia byť oboznámení so stavom finančného hospodárenia za každý kalendárny rok na Výročnej členskej schôdzi alebo písomnou formou.
 5. Z financií klubu možno uskutočňovať zberateľské stretnutia, preplácanie cestovného, nákup zberateľského materiálu, prenájom priestorov, poštovné výdaje, predplatné zberateľských časopisov a iné výdaje schválené Členskou schôdzou.
 6. Finančné doklady kontroluje revízor finančného hospodárenia, ktorý je volený každý druhý rok na Výročnej členskej schôdzi, pričom nesmie byť členom Výboru klubu.
 7. V prípade zániku klubu rozhodne Mimoriadna členská schôdza o rozdelení zostávajúcich finančných a materiálnych prostriedkov medzi členov klubu. Správu o aktuálnom stave finančných prostriedkov podá revízor minimálne 10 dní pred ukončením činnosti klubu.

H.
Záverečné a zrušujúce ustanovenia

 1. Klub pri styku s inými inštitúciami zastupuje predseda klubu, tajomník klubu alebo iný poverený člen. Podpisové právo má predseda klubu, tajomník klubu a hospodár klubu.
 2. O priebehu každej schôdze vedie tajomník klubu zápis, ktorý obsahuje všetky rozhodnutia, menovité úlohy aj výsledky hlasovania.
 3. Klub zanikne, ak o tom hlasovaním na Výročnej členskej schôdzi alebo Mimoriadnej členskej schôdzi, rozhodnú 2/3 členskej základne klubu.
 4. Stanovy môžu byť dopĺňané alebo upravené na Výročnej členskej schôdzi po odhlasovaní 2/3 väčšinou prítomných členov.
 5. Tieto stanovy boli schválené Výročnou členskou schôdzou dňa 6. februára 2005. Nadobudnutím účinnosti týchto stanov sa pôvodné stanovy klubu, registrované Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky pod číslom VVS/1 - 900/90 - 17810 dňa 20.12.2000 rušia.

Steiger - Prvý Slovenský pivovar, ešte pred objavením Ameriky