Steiger - Najstarší Slovenský pivovar

Jubileum klubu BystričanV uplynulých mesiacoch si pripomínal Klub zberateľov pivovarských suvenírov Bystričan 10-te výročie svojho vzniku. Jeho založeniu predchádzali rôzne prípravy a stretnutia zberateľov s rovnakým záujmom už od apríla roku 2000. Na niekoľkých miestach Banskej Bystrice sa konali neformálne stretnutia nadšencov zbierania s cieľom založiť organizáciu, ktorá bude zastrešovať naše hobby. Najvýraznejší podiel na neskoršom založení klubu mali M. Turčan, J. Kuľašiak a J. Krsek.
Oficiálne bol klub založený na ustanovujúcej schôdzi dňa 5.11.2000, ktorej sa zúčastnilo 11 zberateľov z okolia Banskej Bystrice a Zvolena. Bol schválený názov klubu, prijaté stanovy klubu, ako aj základné princípy a zásady fungovania klubu. Tiež bol zvolený výbor klubu v zložení: predseda M. Turčan, tajomník J. Šalko a hospodár Ing. I. Vaník. Stanovy klubu boli Ministerstvom vnútra SR zaregistrované 20.12.2000. Na prvej riadnej schôdzi 7.1.2001 už evidoval klub 17 platiacich členov. Tiež bolo prijaté logo klubu, ktoré navrhol I. Vaník a ktoré používame dodnes. Od roku 2005 máme vlastné klubové preukazy, ktoré navrhol a spracoval K. Nedeliak. Dňa 7.6.2002 bolo klubu pridelené IČO, čím sme sa stali plnohodnotnou právnickou osobou aj v Štatistickom registri SR. Len pre zaujímavosť, názov Bystričan bol nápadom Zvolenčana Š. Mistríka, ktorý si to dodnes vyčíta. Predseda navrhoval názov Urpinus alebo Urpiner, ale tie neboli akceptované. Bola by to zaujímavá zhoda, keby sme prijali názov Urpiner a neskôr aj Banskobystrický pivovar pomenoval tak isto svoje pivo.
Významných medzníkom v histórii klubu bol dátum 15.7.2002, kedy klub usporiadal svoju prvú burzu v Reštaurácii Zelený dom v Banskej Bystrici. Miesto konania búrz sa niekoľkokrát menilo. Po Zelenom dome nasledoval pivovar Perla, espresso Kredit, reštaurácia Kazačok a piváreň Kocka. Najprijateľnejšie podmienky boli v espresse Kredit, no po zvyšujúcich sa nárokoch jeho majiteľa na jeho finančný prospech z tejto akcie, sme boli nútení prehodnotiť ďalšiu spoluprácu s ním. V roku 2011 sme usporiadali už našu 10-tu burzu. Celkovo naše burzy nadobudli status menšieho zberateľského stretnutia s účasťou do 30 ľudí, čo sa nám, na naše sklamanie, nepodarilo prekonať ani tento rok, napriek veľkej snahe o propagáciu a upozorneniam na mnohé novinky, ktoré sme pre návštevníkov pripravili.
V priebehu existencie klubu v ňom došlo k niekoľkým viac či menej významným zmenám. Medzi tie významnejšie patrila zmena vo vedení klubu, keď z rodinných dôvodov odstúpil M. Turčan a za predsedu bol zvolený J. Štofko. Po jeho odchode do Čiech bol opäť za predsedu zvolený M. Turčan, no k výmene došlo na poste tajomníka, ktorým sa stal Š. Mistrík. V roku 2006 sme prehodnotili stanovy a požiadali MV SR o ich zaregistrovanie. Okrem niekoľkých drobných úprav (napr. prijatie štatútu Čestný člen) išlo najmä o zmenu sídla klubu, nakoľko sídlom je domáca adresa M. Turčana a ten zmenil adresu trvalého bydliska. Ďalším historicky významným údajom je, že o členstvo v klube prejavilo záujem 28 zberateľov, z ktorých 22 aj zaplatilo členské a teda boli alebo sú riadnymi členmi klubu. Bohužiaľ, traja členovia nás opustili navždy – JUDr. J. Slančík, J. Kuľašiak a S. Loučka.
Členovia sa stretávajú každú prvú nedeľu v mesiaci o 14-tej hodine, okrem augusta, keď je v plnom prúde dovolenkové obdobie. Miesto konania sa niekoľkokrát menilo. Predtým to bolo v reštaurácii Sedmička a v kaviarni Martial kafe v Banskej Bystrici. Po zatvorení týchto podnikov sme našli vhodné miesto v pivárni Kocúr vo Zvolene, kde sa schádzame od 2.10.2004 dodnes. Aj v tejto oblasti sme dosiahli malé jubileum, keď sme sa 6.6.2010 stretli na stej členskej schôdzi. Uplynulý rok bilancujeme na Výročných členských schôdzach, ktoré sme sprvu mávali v marci, od roku 2004 sme termín presunuli na február. Čiže v roku 2010 sme absolvovali jubilejnú 10. VČS.
Klub udržiava nadštandardné kontakty s Banskobystrickým pivovarom a s pivovarom Steiger vo Vyhniach. S oboma pivovarmi má podpísanú Dohodu o spolupráci. Zúčastňuje sa akcií, usporiadaných pivovarmi, predovšetkým Dňa otvorených dverí, kde prezentuje zberateľstvo, ako aj SAHP. Pivovary poskytujú klubu zberateľský materiál, ktorý klub predstavuje na burzách na Slovensku aj v zahraničí. Zároveň tak propagujú uvedené pivovary. Dobré vzťahy udržujeme aj s pivovarom Dobrovar v Dobrej Nive. Pokúšali sme sa aj o nadviazanie spolupráce s pivovarom Perla, avšak jeho majiteľ neprejavil ani najmenší záujem o fanúšikov z radov zberateľov.
Z jednorazových, alebo krátkodobých akcií, ktoré klub usporiadal, alebo sa ich zúčastnil, by som spomenul tri ročníky (2003 – 2005) guľášovej párty na chate košického predsedu A. Posthu na Kováčovej, vlastné guľášové akcie v roku 2006 na prenajatej chate v Kremničke, či v roku 2009 v Sebechleboch. Škoda len, že zo žiadnej akcie sme nedokázali zaviesť tradíciu. Ďalšou akciou, na ktorú sme boli pozvaní, bola degustácia pív Kaltenecker v Cult Klube Banská Bystrica 15.12.2009. Ako som už konštatoval v správe do PH, akcia bola veľmi dobrá a hodná pokračovania. Človek získal aj trochu iný pohľad na pivo, ako pohľad bežného konzumenta. Nemenej významným podujatím bola prezentácia M. Turčana a jeho zbierky plechoviek v banskobystrickej knižnici M. Kováča, ktorá sa konala 20.2.2007. Spolu s ním sa jej zúčastnil aj vtedajší predseda J. Štofko. Opäť to bola cesta k zviditeľneniu zberateľstva. Klub ako člen SAHP sa tiež podieľal na spoluorganizovaní sprievodného programu zahraničných návštevníkov – zberateľov na Slovensku. V rámci toho sme zabezpečili exkurzie v pivovaroch Urpiner, Perla či Dobrovar pre dve návštevy z Ruska (J. Polunin a spol., M. Matveev s manželkou) a pre A. Surona s Francúzska. Okrem pivovarov sme spoločne navštívili Pamätník SNP, cintorín padlých ruských a rumunských vojakov v 2. svetovej vojne, či kolibu, kde naši hostia vyskúšali pravé bryndzové halušky.
Členovia klubu sa pravidelne zúčastňujú takmer všetkých zberateľských stretnutí na Slovensku, ale aj mnohých v zahraničí. Z tých by som spomenul Prahu, Ostravu, Brno, Břeclav, Kyjev, Drážďany, Moskvu a mnoho iných. Osobitnú kapitolu tvorí burza v Jirkove. Nakoľko náš člen J. Štofko pravidelne získaval prvenstvo v hodnotení aktivity pre časopis Rytíř, ako odmenu dostal preplatenie nákladov na cestu práve do Jirkova. Až sa mu toto nádherné mestečko stalo osudom, pretože si tu našiel životnú lásku, za ktorou sa odsťahoval. Napriek tomu sme ako klub na Jirkov nezanevreli a aj naďalej radi chodíme na ich stretnutia. Nielen preto, že cestou vždy absolvujeme návštevu niekoľkých českých minipivovarov, ale aj preto, že usporiadatelia dokážu pre nás pripraviť priam rodinnú atmosféru pred aj po burze.
Naša láska k zlatistému moku viedla niektorých našich členov k tomu, aby si varili vlastné pivo. Ako prvý s tým začal J. Štofko so značkou Dubovské pivo, ktorú neskôr zmenil na Jarden, nasledovali ho J. Krsek so Sásovským sídliskovým pivom, P. Štubňa so značkou Regius a Z. Jarkovský a Zvolenský Ronald. Ich pivné etikety sú stále žiadanými na zberateľských podujatiach.
Ako som spomínal vyššie, klub v poslednom období zaznamenal niekoľko jubileí. Pri tejto príležitosti sme v spolupráci s Banskobystrickým pivovarom vydali 4 druhy pivných etikiet. 10% Urpiner pripomína 10 rokov klubu Bystričan, motívom 11% Urpineru je 100. členská schôdza klubu Bystričan, 12% Urpiner zobrazuje 10. burzu klubu Bystričan a 16% Urpiner 10. výročnú členskú schôdzu klubu Bystričan. Všetky štyri druhy etikiet boli nalepené aj na fľaše priamo Banskobystrickým pivovarom v množstve spolu 250 ks. S desiatkami a dvanástkami sa mali zberatelia možnosť zoznámiť na našej burze, nakoľko súčasťou každej zo 150 cien v tombole bola fľaša piva Urpiner s našou etiketou. Aj vďaka tomu mala tombola obrovský úspech a počet cien nepokryl záujem zberateľov. Ostatné dva druhy – jedenástka a šestnástka, budú dolepené neskôr, keď ich pivovar bude fľaškovať.
Celkovo si myslím, že klub Bystričan je prínosom, tak do SAHP, ako aj do zberateľského hnutia vôbec. Snažíme sa o čo najlepšie vzťahy s každým klubom či zberateľom, nadviazali sme mnoho kontaktov a priateľstiev, a hoci občas dôjde k nejakému nedorozumeniu, so všetkými máme korektné vzťahy. Jednotlivý členovia sa aktívne zapájajú do činností v prospech asociácie, o čom svedčí niekoľko víťazstiev a vysokých umiestnení v hodnotení aktivity za jednotlivé ročníky. Záverom by som chcel poďakovať J. Pokrievkovi za významnú pomoc pri zakladaní klubu, Š. Škarítkovi, jedinému účastníkovi všetkých našich desiatich búrz, ale aj všetkým, ktorí náš klub podporujú, či už účasťami na našich stretnutiach, alebo inými formami spolupráce.

Mgr. Martin Turčan, predseda klubu

Zoznam článkov

Steiger - Prvý Slovenský pivovar, ešte pred objavením Ameriky